Fiskaal luik Spanje

1. Huur inkomsten Residenten

Als je als buitenlander resideert in Spanje moet je belastingaangifte doen met betrekking tot uw persoonlijke verplichtingen en over het wereldwijd inkomen.

U wordt als Spaans resident beschouwd als u meer dan 6 maanden per jaar in Spanje verblijft, zelfS al heeft u nog geen residentie vergunning aangevraagd.

De personenbelasting is progressief, lopend van 24 tot 43 %. U kunt wel een deel van uw hypotheeklasten (rente en kapitaal) in mindering brengen van uw belastbaar inkomen.

2. Huur inkomsten Niet Residenten

 Als u de woning enkel zelf gebruikt en niet verhuurt, zal u toch op uw bezit belast worden. U wordt geacht er fictieve (huur) inkomsten uit te halen. Deze belasting bedraagt 24,75 % op een fictief huurinkomen van 2% van de kadastrale waarde of van 1,1% van deze kadastrale waarde, indien ze na 1994 werd vastgesteld.

Als u de woning verhuurt, betaald u 24% over de netto huurinkomsten, dus de bruto inkomsten min de noodzakelijke onderhoudskosten, renten. Over de periode dat het huis niet verhuurt wordt, betaalt u proportioneel het huurwaardeforfait zoals hierboven vermeld. 

3. Onroerendgoedbelasting (IBI – Impuesto sobre Bienes Inmeubles)

Deze belasting wordt altijd geheven, ook als is men niet ingeschreven in Spanje als resident.

De belasting bedraagt ligt tussen de 0,3% en 0,8%

4. Een Spaans buitenverblijf verkopen

 Indien u uw woning verkoopt met een meerwaarde dan mag Spanje belasten omdat de eigendom in Spanje gelegen is. De meerwaarde is gelijk aan het verschil tussen de verkoopprijs en de aankoopprijs, gecorrigeerd met enkele elementen (o.a. aankoopkosten, inflatie …) De meerwaarde wordt belast aan 21%. Hier komt ook nog een lokale belasting op de waardestijging van gronden bij.

5. Een Spaans buitenverblijf erven

 Niet-residenten die in Spanje een onroerend goed erven, zijn daarop successierechten verschuldigd. De hoogte van de successie wordt bepaald door het bedrag dat men ontvangt, de graad van verwantschap met de erflater of schenker. In België zal men ten belope van de Spaanse successierechten een belastingkrediet krijgen, zodat u geen tweemaal successierechten hoeft te betalen op hetzelfde goed.

6. Geef uw Spaans eigendom aan in Begië

 Het is gevaarlijk om uw Spaanse woning niet aan te geven in uw Belgische belastingaangifte. Spanje en België spelen immers steeds meer informatie aan elkaar door. Deze aangifteplicht heeft niet noodzakelijk een hogere belasting tot gevolg. Spanje zal immers uw eigendom daar belasten. België moet uw Spaanse woning vrijstellen, maar kan er wel rekening mee houden om het belastingtarief op uw Belgische inkomsten te bepalen, lees in een hogere schijf te belasten.
Spanje heeft met België zoals met de meeste landen een dubbelbelastingverdrag, dat inhoud dat u dus niet twee keer over hetzelfde inkomen kunt belast worden.

7. Belastingaangifte in België

 Hierbij de wijze waarop u uw Spaanse huurinkomsten moet aangeven in België ;
Indien het pand verhuurd wordt, vermeld u in uw belastingaangifte de bruto huur van deze inkomsten, verminderd met de buitenlandse betaalde belasting op dit pand.
Indien u het pand niet verhuurt, vermeld u in uw belastingaangifte de bruto huur na aftrek van de buitenlandse belastingen op dit pand. De bruto huurwaarde verstaat men in dit geval de fictieve huur die u ontvangen zou hebben indien het pand zou zijn verhuurd.
In beide gevallen, zal het bedrag dat automatisch in rekening wordt gebracht in de schijf van de inkomsten gelijk zijn aan 60% van de bruto huurwaarde, of van de maandhuur, voor gebouwde panden en aan 90% voor nog niet gebouwde panden.
Deze inkomsten zijn volledig vrijgesteld in België, maar door het mechanisme van het progressieve belastingsysteem in België, kan deze een lichte fiscale druk uitoefenen op de andere inkomsten van Belgische oorsprong.
Indien u getrouwd bent en het pand wordt samen aangekocht, moet de verdeling als volgt aangegeven worden in de aangifte :

- Het pand wordt aangekocht door het echtpaar zonder vermelding van een bepaald aandeel in de aankoopakte, zal het aan te geven bedrag, ongeacht het huwelijksstelsel van het echtgenoten voor elke echtgenoot afzonderlijk de helft zijn van het totale bedrag.
- Indien de aankoopakte een specifiek aandeel vermeld voor elke echtgenoot afzonderljik, dan zal de verdeelsleutel gebruikt worden om de respectievelijke aan te geven bedragen te berekenen.

De code die u gebruikt in de aangifte zijn :

- Code 1130/2130 voor gebouwde woningen
- Code 1131/2131 voor niet gebouwde woningen